Novinky

15.10.2021 Burza a Dýňový duch

Burza podzimního a zimního dětského oblečení se koná v týdnu od 18. do 21. října. Akce Dýňový duch hned v pátek 22. října od 17:00 hodin. Všechny vstupenky již byly VYPRODÁNY.

27.09.2021 Kroužky 27. a 28. 9.

Dnes - 27. 9. - probíhají kroužky jako obvykle (pokud není s lektorem domluveno jinak). Zítra - 28. 9. - je státní svátek, kroužky neprobíhají a DDM je uzavřen.

16.09.2021 Vinobraní - Dětská scéna

Těšíme se na Vás během celého Vinobraní (tj. od pátečních 15:00 do nedělních 17:00 hodin) na Dětské scéně u chrámu sv. Petra a Pavla, kde Vás a Vaše děti čeká spousta zábavy, hudby, tance, soutěží, pohádek, kouzlení i kreativního tvoření.

Zahájení činnosti kroužků od 13. 9. - informace

08.09.2021 Milí rodiče, účastníci zájmových útvarů ve školním roce 2021/2022,

těšíme se na zahájení činnosti většiny kroužků od pondělí 13. 9. (některé sportovní zahájily činnosti již dříve). Aby vše probíhalo bezpečně a podle všech platných vládních a hygienických opatření, prosíme Vás, abyste:

 • ve vnitřních společných prostorách DDM nosili ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2 a vyšší)
 • se neshlukovali a nezdržovali ve společných vnitřních prostorách DDM déle než po nezbytně nutnou dobu (např. pomoc dítěti při převlékání v šatně)
 • ve venkovních prostorách (hřiště DDM, prostory kolem DDM) dodržovali obecně platná vládní a hygienická nařízení
 • dbali na zvýšenou hygienu
 • sledovali aktualizace platných opatření na našich webových stránkách
Pro účastníky ZÚ pak platí:
 • zákaz účasti na zájmovém vzdělávání (i osobní přítomnosti v DDM) při příznacích respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku, teplota, zvýšená únava, bolest svalů a kloubů) - viz text na přihlášce, který všichni účastníci podepsali
 • v průběhu zájmového vzdělávání (během kroužku) není nutné nosit ochranu dýchacích cest, v době mimo čas kroužku (např. při čekání v šatně či vestibulu na rodiče) je z důvodu kontaktu s dalšími cizími osobami doporučeno nosit ochranu dýchacích cest
 • děti do dovršení 6 let věku (navštěvující MŠ) nemusí nosit ochranu dýchacích cest v žádném ze zmiňovaných případů
 • děti ve věku 6-15 let mohou v případech, kdy se na ně vztahuje povinnost nosit ochranu dýchacích cest, zvolit místo respirátoru pouze roušku
Děkujeme za pochopení.

---

Čekáme na aktualizaci nařízení MZČR (resp. vlády). Prozatím platí pro naše školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity následující nařízení a ochranná opatření:

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

Provoz-skol-0604.pdf (vlada.cz) - zde pouze bod 4), který odkazuje na následující text:

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,  poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,  zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
 • a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 • b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 • c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), e) nebo f), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
 • d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,